បញ្ជូនសំណួរ

សម្រាប់ការសាកសួរអំពីផលិតផលឬអ្នកជំនាញរបស់យើងសូមទុកអ៊ីមែលរបស់អ្នកមកយើងហើយយើងនឹងទាក់ទងក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង។ យើងមានដំណើរការហ្គូអេសអេសកុំព្យូរទ័ររោងម៉ាស៊ីនកិនហ្គនទ្រីក្បាលមុំម៉ាស៊ីនម៉ាសមុខម៉ាស៊ីនអ័ក្សបួនជាមួយស៊ី។